Elektrická a požiarna signalizácia

K doplnkovej ochrane majetku patrí elektrická požiarna signalizácia (EPS), ktorá slúži na včasnú signalizáciu požiaru v chránenom objekte, prípadne aj na aktivovanie samočinných hasiacich zariadení. Pomocou EPS sa chránia objekty so zvýšeným požiarnym rizikom s prihliadnutím na druh a triedu nebezpečnosti horľavín.

Presné rozpoznanie požiaru je v hlásičoch založené na princípe analógovej detekcii fyzikálnych prejavov horenia. Senzor v hlásiči nepretržite monitoruje prostredie a sníma okamžité hodnoty jednotlivých veličín, ako sú množstvo dymových častíc v ovzduší a/alebo teplotu prostredia. Tento spojitý - analógový signál je následne upravený do digitálnej podoby a ďalej vyhodnocovaný mikroprocesorom.

V systéme sú použité automatické a tlačítkové hlásiče, ktoré sú navrhované podľa štruktúry daného objektu. Automatické hlásiče sú rôzneho typu väčšinou opticko-dymové – reagujúce na dym, plamenné, tepelné. Tlačítkové hlásiče sa používajú v priestoroch ako sú chodby, koridory, schodištia. Tento typ hlásiča sa uvedie do stavu vyhlásenia poplachu rozbitím sklíčka a následným zatlačením tlačítka. Všetky informácie o stave systému sú indikované a akusticky signalizované na ústredni EPS. Pomocou optického tabla (LCD Display) je signalizované miesto vzniku požiaru a akustická signalizácia zaznie pri akejkoľvek zmene v systéme. Požiarna signalizácia je komplexný systém prvkov, rozšíriteľná na daný počet a spojiteľná do tzv. kruhovej linky. Systém je samostatne napájaný sieťou 230V a zálohovaný vlastným záložným zdrojom. Sekundárny rozvod a funkcia systému je v sústave 24V.

Súčasťou sú návrhy, vypracovanie projektovej dokumentácie, montáž, spustenie do prevádzky, záručný, pozáručný servis, revízie a pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie EPS, požiarnych odvetraní, externých požiarnych signalizácii a požiarneho rozhlasu.

2011 © IVTER, spol s r.o. Created by Revart s.r.o.